Obchodné podmienky

 

I. Všeobecné obchodné podmienky a vymedzenie pojmov

1.1 Všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa za návrh k uzavretiu zmluvy elektronická objednávka realizovaná kupujúcim a akceptovaná predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov Obchodného zákonníka, Občianského zákonníka, zákona č.250/2007 zb.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 z.z. o elektronickom obchode.

 1.2 Predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu Jana Jančíková - Ecstatic, 059 91 Veľký Slavkov 1372, IČO: 507 05 431, DIČ:1078823493, IČ DPH: SK1078823493, Číslo živnostenského registra: 740-32884
 1.3 Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje do obchodného vzťahu s predávajúcim
 1.4 Tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu
 1.5 Objednávka - kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom internetového obchodu, obsahujúci informácie o predávajúcom a kupujúcom, objednanom tovare a o cene tovaru. Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu a obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou realizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy. Predávajúci poskytnuté osobné údaje kupujúcim prostredníctvom elektronického formulára - objednávky, a teda kúpnej zmluvy, používa výlučne na plnenie záväzkov plynúcich z objednávky, údaje chráni a spracúva v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Predávajúci vymaže osobné údaje kupujúceho z databázy na písomnú žiadosť kupujúceho.
 1.6 Užívateľ - osoba, ktorá používa internetový obchod a sociálne média/kanály predávajúceho

II. Cena
2.1 Na základe aktuálnej ponuky internetového obchodu, cena tovaru a darčekového kupónu je hodnota uvedená v deň zadania objednávky a potvrdená e-mailom. V prípade, že kupujúci kúpi tovar, ktorý je následne zľavnený, nemá nárok na dodatočné zníženie ceny. Ak kupujúci kúpi zľavnený tovar a odstúpi od kúpnej zmluvy, automaticky celá zľava zaniká, avšak predmetom refundácie ostáva fakturovaná cena tovaru a nie pôvodná cena tovaru pred zľavou.
 2.2 Darčekový kupón s uvedenou platnosťou od dátumu jeho zakúpenia je zaslaný elektronicky na emailovú adresu uvedenú pri jeho nákupe, je nevratný a nevymeniteľný za hotovosť. 
 2.3 Kupujúci je povinný v čo najkratšom čase informovať predávajúceho o zneužití darčekového kupónu. Pokiaľ sa jeho zneužitie preukáže, predávajúci pôvodný darčekový kupón deaktivuje a vystaví kupujúcemu nový v nominálnej hodnote pôvodného darčekového kupónu. .

III. Podmienky dodania tovaru
 3.1 Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v čo najkratšom termíne podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Zásielka s tovarom vždy obsahuje doklad o kúpe tovaru - faktúru.
 3.2 Kupujúci je povinný prevziať a zaplatiť za objednaný tovar. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je povinný  skontrolovať kompletnosť  a neporušenosť zásielky. Zistené vady je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu písomnou formou do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia zásielky.

IV. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 4.1 Kupujúci, ktorý nekupuje tovar na podnikateľské účely, má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledovné podmienky:
 4.2  Zámer odstúpiť od zmluvy kupujúci písomne oznámi predávajúcemu čo najskôr.
 4.3 Kupujúci bezodkladne pošle doporučene, nie však na dobierku, tovar spolu s originálom faktúry, podpisom a údajmi bankového účtu pre vrátenie peňazí. Prípadne tovar doručí priamo na adresu predávajúceho. Náklady kupujúceho spojené s doručením tovaru predávajúcemu nie sú predmetom refundácie.
 4.4 Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru všetky prijaté platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady v písomnej žiadosti o odstúpenie od zmluvy.
 4.5 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodov 4.1 a 4.2 týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, alebo hodnota tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu v súlade s § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.
 4.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku, a teda odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v stanovenej lehote alebo v pôvodnej nákupnej cene a pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. Kupujúci má v takomto prípade právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 V. Zmluvná pokuta
 5.1 V prípade porušenia týchto všeobecných obchodných podmienok v bode 3.2, a to  neprevzatím zásielky a nezaplatením prepravnej spoločnosti, má predávajúci právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške ceny objednaného tovaru vrátane nákladov na prepravu. Predávajúci pošle vystavenú faktúru kupujúcemu doporučene, a to na adresu uvedenú v objednávke. Faktúra je splatná v lehote 10 dní odo dňa jej vystavenia.
 5.2 V prípade neuhradenia faktúry vystavenej na pokutovú čiastku bude predávajúci účtovať penále vo výške 1% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.  

VI. Záručná doba a reklamácie
 6.1 Záručná doba na tovar je v súlade s § 620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov.
 6.2 Pri reklamácii kupujúci vyplní reklamačný formulár a po jeho elektronickom odoslaní pošle tovar spolu s faktúrou doporučene na adresu predávajúceho. Reklamovať nemožno chyby, ktoré vznikli bežným opotrebovaním alebo nesprávnym použitím.
 6.3  Ak predávajúci obdrží vrátenú zásielku bez čísla objednávky, alebo ak bude vrátená zásielka poslaná predávajúcemu na dobierku, predávajúci má nárok reklamáciu zamietnuť. Predávajúci nezodpovedá za stratené alebo zničené zásielky a v takomto prípade má nárok reklamáciu zamietnuť. Reklamačný poriadok je upresnený v internetovom obchode v sekcii 'Reklamácie'.
 6.4 Ak kupujúci – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len “ARS”). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. §1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podá k subjektu ARS podľa ust. §3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku na začatie ARS. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na tu.
 
 VII. Záverečné ustanovenia
 7.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tu ustanovených všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmien obchodných podmienok je splnená ich aktualizáciou na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 7.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 250/2007 Zb. v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Právomoc pre riešenie sporov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov majú súdy Slovenskej republiky.
 7.3 Kupujúci prehlasuje, že sa pred zadaním objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.
7.4 Ak nie je uvedené inak, všetky materiály vrátane dizajnov, grafiky, fotografií, textov, videií (ďalej ako 'Obsah') zverejnené predávajúcim v internetovom obchode a na sociálnych médiách sú výhradne vo vlastníctve predávajúceho. Použitie obsahu ani jeho úprava, úschova v zálohovacom systéme, retransmisia alebo reprodukcia v akejkoľvek podobe a akýmkoľvek spôsobom, a to elektronicky, mechanicky alebo inak pre účely iné ako osobné, je bez písomného súhlasu predávajúceho neoprávnená.
 7.5 Predávajúci si nerezervuje vlastnícke a autorské práva na texty, súbory, fotografie, videá a iné materiály, ktoré sú predmetom autorských práv (ďalej ako 'Užívateľský obsah'), ktoré užívatelia dobrovoľne uverejnia na stránke internetového obchodu a sociálnych médiách predávajúceho. Zverejnením užívateľského obsahu užívateľov nárok na jeho autorské a vlastnícke práva naďalej pretrváva a ďalej o ňom slobodne rozhoduje podľa vlastného uváženia, avšak zverejnením a zdieľaním užívateľského obsahu na internetovom obchode/sociálnych mediách predávajúceho, užívateľ udeľuje predávajúcemu nezrušiteľnú, neexkluzívnu licenciu bez nároku na akúkoľvek finančnú odmenu. Licencia garantuje predávajúcemu limitované práva na úpravu, publikovanie, reprodukciu, distribúciu, transmisiu alebo iné formy použitia tohto dobrovoľne poskytnutého užívateľského obsahu, a to výlučne prostredníctvom internetového obchodu, sociálnych kanálov, mobilných aplikácií a elektronickej komunikáciue predávajúceho. Licencia negarantuje predávajúcemu právo užívateľský obsah predať alebo ho šíriť mimo uvedených kanálov.
7.6 Užívateľ sa zaručuje, že je vlastníkom užívateľského obsahu, zverejneného prostedníctvom internetového obchodu/sociálnych médií predávajúceho alebo v inom prípade, je v právomoci užívateľa udeliť predávajúcemu neexkluzívnu licenciu na používanie daného užívateľského obsahu. Užívateľ garantuje, že zverejnením užívateľského obsahu neporušuje verejné právo a právo na súkromie, vlastnícke a autorské práva, ako ani žiadne osobné práva či práva plynúce zo zmluvných dohôd tretích strán. Uverejnením užívateľského obsahu prostedníctvom internetového obchodu/sociálnych médií predávajúceho užívateľ súhlasí a sa zaručuje, že je plne a jedine zodpovedný za všetky formy finančnej kompenzácie náležiacej akejkoľvek osobe alebo entite z dôvodu publikovania daného užívateľského obsahu užívateľom prostedníctvom internetového obchodu/sociálnych médií predávajúceho.
 7.7 Užívateľský obsah nevyhnutne nereprezentuje názory alebo postoje predávajúceho. Predávajúci nemá povinnosť reagovať na uverejnený užívateľský obsah a komenty užívateľov a nemá povinnosť poskytnúť finančnú alebo nefinančnú kompenzáciu za ujmu a poškodenie plynúce z ich zverejnenia užívateľmi na jeho internetovom obchode a sociálnych médiách. Predávajúci môže derogatívny a hanlivý užívateľský obsah a komenty nahlásiť a zo svojho internetového obchodu a sociálnych médií odstrániť.
7.8 Užívateľ, ktorý zverejňuje užívateľský obsah sa zaväzuje, že jeho obsah nebude hanlivý, urážajúci a nemravný, nebude v rozpore so zákonom a nebude poškodzovať osobné a ani iné práva tretích strán. Užívateľ uverejnením užívateľského obsahu súhlasí, že je plne a jedine zodpovedný za ich obsah a plne znáša všetky dôsledky z toho plynúce.